İYEP Nedir? İYEP Uygulama Kılavuzu

İYEP Nedir? İYEP Uygulama Kılavuzu

İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP), herhangi bir nedenle kazanımları yeterli düzeyde kazanamayan öğrenciler için bir destek programıdır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 12 pilot ilde başlatılan uygulama 2018-2019 eğitim yılında bütün yurt genelinde uygulamaya konuldu.

İYEP Nedir?

İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP), ilkokulların 3 üncü ve 4 üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için bir destek programıdır.

İYEP’in Amaçları

 • Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,
 • Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,
 • Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,
 • Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek,
 • Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,
 • Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İYEP’in İlkeleri

 • İYEP’e dâhil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır.
 • Öğrenciler için bulunduğu okullarda yetiştirme programının uygulanması esastır.
 • Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır.
 • Öğrencilere psikososyal destek sağlanır.
 • Öğrencilerin, program süresince devamları sağlanır.
 • Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

İYEP Okul Komisyonu ve Görevleri

İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar. Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.

Okul Komisyonunun Görevleri:

 • Ekim ayının 3 üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.
 • Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.
 • Programda görev alacak öğretmenleri belirler.
 • Programın uygulanmasını sağlar.
 • Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde değerlendirme raporu düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

İYEP Komisyonları Ne Zaman Toplanır?

Komisyonlar, ekim ayının son haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

İYEP Devam Zorunluluğu

 • Yetiştirme programına katılan öğrencilerin devamları sağlanır.
 • Öğrencilerin devam takibi öğretmen tarafından yapılır ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenir.
 • Devamsızlık yapan öğrencilerin durumu öğrenci velisine ivedilikle bildirilir ve devamının sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

İYEP Uygulama Süreci

 • Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 3 üncü haftasında öğrencilere uygulanır.
 • ÖBA sonuçları öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 2 iş günü içerisinde girilir. İYEP’e alınacak öğrenciler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.
 • Program kasım ayının ilk haftasında başlar.
 • Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.
 • Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.
 • İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilir.
 • Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.
 • İYEP’e alınacak öğrencilerin velilerinden veli izin muvafakatnamesi alınır.
 • Sınıf öğretmeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilir. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.
 • Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA en geç nisan ayının son haftasına kadar uygulanır.

Bir cevap yazın